ගඟක් ව ඔබ;

mike-wilson-223609

පහසුය පැවතීම
ගඟකට වුව
පතිත වන තුරුම
ගසක්
කළඹා ගං දියට

පොරව ඔබ සතු නොවූව ද
කපා හෙළූ අය හඳුනන්නේ වුව ද
පිළිතුරක් නොතිබිය හැකිය
ගඟ පසුකර යන සියලු දෙන
මල් මිටි විසි නොකළා විය හැකිය

ගඟක් ව ඔබ;
ගල ගලා පැවතීමේ නියමය
මිහිරි මොහොතක අමතක නොකළ මැන

ගඟ නොදු‍ටුව
ඉතා කුඩා මල් ද; පොහොට්‍ටු ද;
තෘණ ගොමු ද; කෘමි ජනපද ද;
ඒ අසලම
පෙනී-නොපෙනී
දැවටෙමින්
සිටිනු ඇත

පැවතීම සහ නතර වීම
එකක් හෝ දෙකක් වීම
විස්මයකි

මේ ජීවිතය ද
එතරම් ම විස්මයකි

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ගඟක් ව ඔබ;"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com