කළ යුතු දේ නැතිද එකක්, දෙකක්වත්

david-cohen-124647-unsplash

පිපිරී යුෂ ගලන මිදි ඵලයක් සේ
නිස්කාරනේ දියවී ගියෙන්
නෙළූ අත ද, බහාලූ කූඩයද
පුපුරුවා හල සුරත ද
ස්මරණයට ගතිමි

"ජලය පිරවූ බඳුන ඔබ
නිසොල්මනේ යා යුතුය
දිය ඉහිරවා අවට හැඩි නොකළ යුතු"

සොඳුර,
කළ යුතු දේ නැතිද
එකක්, දෙකක්වත් මට උරුම?

ගසා දමමි අත
"මදක් ඉවසා අවට නරඹන්න" යැයි කියන
වසා දමමි කවුළුව
දේදුන්න ඇවිත් අනාරාධිතව එබෙන

නොපෙනී යමි
ප‍ටු පාර වක්ව නැවුණු තැනින්
සමහර විට, "නොයනු!" කියන්නත්
ඉඩ තිබෙන විටම

කාංචනා අමිලානි | ජනවාරි 24

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "කළ යුතු දේ නැතිද එකක්, දෙකක්වත්"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com