චතුරස්‍රයට ආ අලුත් සංචාරකයා

freestocks-org-132631

නැරැඹීම තමා සතු අයිතියක් බව
අඩි හප්පා කළෙන් තර්ජන
නගරය සතු අලංකෘත සියලු දේ
(පිළිම ඇතුළුව)
දැන් චතුරස්‍රය මැද

වීනස් ඔබත් එතැන
අතක් අහිමිව
සළුව බාගෙට පොරවගෙන
කාමාතුරයන් අතට පත් වෙන්න නියමිතව

වීනස් මම මෙතන
කාමාතුරයන්ට මඟ පෙන්වමින්
පැණි රස බීම පිරිනමමින්

මේ අපේ දෛවය
ඔබ කියාවි කැඩුණු අත දෙස බලමින්
"ගල් වෙන්න ඇහැකි නම් මෙහෙම්මම"
එපමණයි මට මතක

වීනස් ඔබ ඔතන
පිළිම එක්කම
වීනස් මම මෙතන තවම
කාමාතුරයන්ට පැණි බීම සොයමින්
පිළිම දෙස බල බල

පෙබරවාරි 25•

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "චතුරස්‍රයට ආ අලුත් සංචාරකයා"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com