ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,

89b3712740e58bc83702302ef10b6717

ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,
දන් දෙනු නොහැක
ඉපැයූ හෙයින් වියදම් පැන නැගුණ
සූසැට බිල් ද, අතමාරු ද, මඟුල් තුලා ද
දොර දොර ය
නොගියොතින්, නොගෙව්වොතින්
කුණා ය, බොරුකාරයා ය, පොලු තබන්නා ය
අපවාද ගං වතුර ය
ඒ ගිලෙනු නොහැකිය

මිතුරන් ද, සතුරන් ද දැන් නොහඳුනමි
නෑයන් ද, නොනෑයන් ද මුණ නොගැසෙමි
හුදෙකලා කුහරයක් කැණ
එතුළ සැඟව සිටිමි
සුඟක් අහරට ගමි
ලෙඩ ද, දුක් ද නොසලකමි
සිරුරට දුක් දෙමි

ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,
දන් නොදෙමි

රෑ සිහිනෙන් නිරය දකිමි
ක‍ටු ඉඹුලේ ද නඟිමි, බසිමි
එළැඹි සිහියෙන් මඟට බසිමි
බසයෙන්, බසයට වධ බන්ධන දකිමි
කාර්යාලයෙන්, කාර්යාලයට
සතර පෙර නිමිති දකිමි

ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,
දන් නොදෙමි
සිය පණ හැර යමි
වෙනත් භවයක ඔබ දකිමි

කාංචනා අමිලානි | ජූලි 16

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ස්වාමීණී; භාග්‍යවතුන් වහන්ස,"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com