විමානය යක්ෂ

52ee8be6828576bffba15572178a5c55

විමානය යක්ෂ වුව
ඇතුළෙන් නැ‍ඟෙන පුයර ටැල්කම්
පොවා හිස විමනට
නාස් පුඩු සුසර කර පුසුඹට
මායම්ව ඇවිද යා හැක
යකු දෙපතුලට

ඔසව-ඔසවා හිස
නලව-නලවා කෙස්ස
නැ‍රැඹිය හැකිය
කේෂාන්තයේ සිට පාදාන්තයට

ඒත් ඔබ දේව;
යකුන් නොතකන
බිය ද, සැක සාංකාව ද හට නොගන්න
ඉදහිට තොල්පට සැලෙන
සැවැන්දරා මුල් ලූ රෙදි පෙරෙදිවල
වැ‍රැදිම පෙනෙන
ඒ සුවඳ අල්ප නම්
ටැල්කම් පුරය අනල්ප බව සිතන

විමානය යක්ෂ බව දැන දැනම
දොර හරින
යළි ඉන් පිට නොවන

ඒත් ඔබ දේව;
කතාවේ හැටියට
පොතේ හැටියට
හිතේ හැටියට
තමන්ගේ තරම නොවැටහෙන

කාංචනා අමිලානි | ජූලි 29

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "විමානය යක්ෂ"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com