නො එවන්න

artsy-vibes-258618

පණිවුඩය:
ඇය අත මල් නොඑවන්න.

පිළිතුර:
පෙම්වතුන් බිය ගන්වන
විසුළු ආයුධයකි වෛරය
මුදු මුදුව ඉහළට නැඟුණ
වරලස කඩා ඉහිරවා ඇය ළඟ
බිමට නොවැටෙන්නට අල්ලාගෙන
වරලස ගැවසූ මල් කිහිපය
එවමි ඈ අත;
සිපුම් ඉවසන කන් පෙත්තක
සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ විට

නිහඩ වෘතයක පසු නොවන පෙම්පත
කියවා-නොකියවා ඇස් පියවන්න
බල කෙරෙන විට
කෙතරම් කෲරයිද මල් සුවඳ
ඇගේ අත ඔබට එවා අවසන් කළ

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "නො එවන්න"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com