ඔබේ මනුෂ්‍ය බව

431e7d20f95bca731859029c7b6d9bef

ඔබ මනුෂ්‍යය; මට එය හිරිහැර
මම පු‍ටුවක්; සැමට ප්‍රයෝජන

නම් සහ සිරුරු තිබුණාට
සිනාසෙන්නට-හඬන්නට පුළුවන් වුණාට
මට මනුෂ්‍යව වෙසෙන්නට හැකිද
කොතරම් තැත් කළත්
ලිස්සා බිම වැටෙන ගැට්ටක අඩමානව
මේ ව්‍යාජ ජීවිතයේ සව් කොළ ඇලවූයෙමි
වෙනත් අයද, මම ද ඒ ආලෝකවත් කළෙමි
නිවි-නිවී-ද්ලී-නොදිලී වෙහෙසට පත් වීමි

දැන් දනිමි
මම පු‍ටුවක්; සැමට ප්‍රයෝජන
ඔබ මනුෂ්‍ය; මට ඉතා හිරිහැර

කාංචනා අමිලානි | 10-20

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "ඔබේ මනුෂ්‍ය බව"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com