පින්තූර

be2096e043d38d1d08739e7ef0b52c74

බඳුන් බිඳී ඇතැයි සිතා
නොපුරවා සිටින විට
කොහේ හෝ ඈත අවකාශයක සිට පැමිණි
පින්තූර
පුරවයි නොබිඳුණු බඳුන්

01-11

ප්‍රතිචාර

comments

Powered by Facebook Comments

Trackback URL

No Comments on "පින්තූර"

Hi Stranger, leave a comment:

ALLOWED XHTML TAGS:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Subscribe to Comments

Hit Counter provided by professional seo company
twitter-widget.com